Historik

Bakgrund – Samråd och SSM

Utvecklingen i Svenska kyrkan (Svk) centralt och på lokalplanet, samt personliga erfarenheter och övertygelser ledde till bildandet av Sydöstra Smålands Missionsförening (SSM) i december 1993. Ett par månader dessförinnan, i september samlades ett tillfälligt mötesforum, Evangelisk-Lutherskt Samråd, som vid tre tillfällen 1994-1996 fungerade som samtalsforum för flera låg- och gammalkyrkliga grupper. Tillstånd och utrymme i Svenska kyrkan var samtalsämnet. Mötena resulterade i motioner till kyrkomötet och samtal med ärkebiskopen genom Samrådets valda representanter. Det positiva resultatet för SSM av dessa möten var de kontakter som upprättades inom denna samtalsgrupp, i synnerhet med ELS i Norrland. Från centralkyrkligt håll kunde dessa år märkas en allt tydligare skärpning gentemot de inomkyrkliga grupperna.

Historik SSM 1993-1999 och Svenska kyrkans utveckling

Åren 1993-1999 fungerade SSM delvis som komplement, senare som uttalat alternativ till den lokala svenskkyrkliga församlingen i Madesjö. Förutom lokalt berörda återkom såväl tillfälliga besökare som gästpredikanter från likasinnade sammanhang. Detta flöde och utbyte har från början varit en del i det som fortsatt gett församlingen dess prägel.
Från 1994 upplyste föreningen om sin existens genom annonsering av offentliga gudstjänster och samlingar. Dels genom lån av dåvarande Svenska kyrkans församlingshem (Stefansgården), dels genom gudstjänstfirande i hemmen. Genom beslut i Madesjö kyrkoråd 1998 (Svk) utestängdes SSM från Stefansgården.
Det utträde ur Svk som vid denna tid samtalats om under många år i skilda forum, aktualiserades bland SSM:s medlemmar på grund av lokala händelser och beslut i Svk. Men till beslut om utträde ur Svk hörde dock inte endast lokala förhållanden. Införandet av kvinnliga präster 1958, samvetsklausulens upphörande 1982, biskopsmötets förbud mot insättande av icke-samarbetsvilliga män 1993 och kyrkomötets fastställande av denna ordning 1994 hör hit. Den utveckling som efter Ecce Homo-utställningen 1998 resulterat i kyrklig välsignelse av homofilt partnerskap och sedan s k samkönat äktenskap är också i linje med det upphävande av Bibelns auktoritet som under sekellång liberalisering inom Svk medfört dess gradvisa förfall med endast få lokala undantag.
Men till den utveckling som medfört SSM:s bildande hör också den förskjutning mot romersk-katolskt gudstjänstbruk, ämbetsuppfattning och sakramentslära som blivit alltmer uppenbar i den forna evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. SSM:s tillkomst kan inte begripas utan observans på denna mångsidiga kyrkliga utveckling.

SSLF – från bildandet 1999 och något om dess grundmotiv

När SSLF formellt bildades 1999 konstaterades att församlingen redan var en verklighet och det formella skiftet från förening till församling en konsekvens av den uppkomna situationen. Gudstjänster hölls åren 1999-2005 enbart i hemmen i Madesjötrakten. År 2006 skedde förvärvet av förutvarande församlingshemmet Stefansgården (vid köp ändrat till Johannesgården). Därmed fick gudstjänster, samlingar och den årligen återkommande men ambulerande lägerverksamheten som pågått sedan 1994 en fast punkt, bra utrymmen och ett centralt läge.
Församlingen SSLF bildades formellt år 1999. enligt kongregationalistisk grundsyn, enligt vilken lokalförsamlingens självstyre och självständighet är en grundpelare.
Som grundmotiv för bildandet av SSLF låg att som självständig församling söka bibehålla det enkla mönster som framträder i Nya Testamentet. Betoning är lagd vid Guds Ords allsidiga predikan enligt GT och NT, bibelstudium samt församlings- och gudstjänstordning enligt apostoliskt föredöme och reformatorisk/luthersk förståelse. Även sakramentens förvaltning och bruk sker enligt den grundsyn som vid reformationen framträdde i motsättning till de romersk-katolskt utvecklade traditionerna vilka även utövat stor påverkan utanför detta kyrkosystem, även i Svk och i somliga av dess traditionella bekännelserörelser. SSLF ville genom sin existens vara ett lokalt alternativ för dem som funnit Svk, dess ledning, beslut, samarbets- och tjänstgöringsföreskrifter, vara i strid med den sunda läran och biblisk ordning.
SSLF inbjuder regelbundet genom annonsering till allmänt gudstjänstdeltagande och vill stödja var och en som söker ett evangelisk-lutherskt alternativ. Men huvudsaken för SSLF är att verksamhet och gudstjänstfirande ska innehålla den predikan om Frälsning genom omvändelse och tro till Jesu Kristi återlösningsverk som våra reformatoriska fäder och deras efterföljare har kämpat för efter biblisk, profetisk och apostolisk förebild.